Åsa och Marie utvecklar matematikundervisningen

Åsa och Marie utvecklar matematikundervisningen

Skolorna i Fjärås, Åsa och Frillesås satsar på att utveckla matematikundervisningen för elever i årskurs 6-9. Sedan höstterminen 2016 finns matte-pedagogerna Marie Nehmed Gustafsson och Åsa Öhrnell i området.

En viktig utgångspunkt för vårt matematikprojekt är att vi vill att eleverna ska uppfatta matematikämnet som ett lustfyllt ämne och vilja lära mer eftersom det är grund för högre måluppfyllelse säger Annika Hellström, verksamhetschef pedagogiskt område Söder.

På kort sikt bedömer vi att projektet kommer att resultera i högre resultat på individnivå. På lång sikt är målsättningen att öka måluppfyllelsen inom matematikämnet inom hela pedagogiskt område Söder och också få ökad kompetens som kommer fler skolor i kommunen tillgodo.

Intensivt arbete på varje skola i samarbete med pedagoger

Upplägget innebär att Åsa och Marie arbetar med en åldersgrupp i taget på varje skola tillsammans med befintliga pedagoger. De är med eleverna på samtliga matematiklektioner under en sammanhängande period på sex veckor och möter då också matematikpedagogerna en gång i veckan. Sedan fortsätter träffarna med pedagogerna regelbundet då Marie och Åsa fungerar som handledare i arbetet med planering, genomförande och utvärdering av lektionerna.

– Vi vill inspirera pedagogerna vi möter till att reflektera mer över sin egen undervisning, arbeta systematiskt med den formativa praktiken samt våga släppa matematikboken och i stället se den som ett verktyg bland alla andra, säger Åsa och Marie.

Spridning av tips och idéer

Som en del i projektet driver Åsa och Marie bloggen Kungsbacka Söders matematikprojekt. På bloggen lägger de ut planeringar av lektioner inom alla matematikområden, tips, filmer, länkar, goda exempel på undervisningssituationer och annat som kan inspirera alla som arbetar med undervisning. Syftet med bloggen är att synliggöra lärandet för både pedagoger, elever, föräldrar och övrig omvärld.

Söders matematikpedagoger i Kungsbacka

Nationellt centrum för matematik, NCM, vid Göteborgs universitet, är intresserade av och stödjer Kungsbackas satsning. Den 6 februari klockan 13-15 håller Åsa och Marie i ett  seminarie där och de kommer att skriva en artikelserie om arbetet i NCMs tidskrift.

NCMs seminarier

Undervisning är både planering och lektioner

För Åsa och Marie är det centralt att begreppet undervisning innebär både planering och att utföra lektionen enligt plan:

– Att planera matematiklektioner som leder till en djupare förståelse för det som ska läras och därmed ökad måluppfyllelse för eleverna kräver en genomtänkt struktur.

På lektionerna behöver problemlösningen vara i fokus och för att ge eleverna nödvändiga verktyg vid problemlösningen krävs det också genomgångar och en del färdighetsträning där begrepp och metodförmågan står i fokus.

– När vi vet vad eleverna befinner sig och vart de ska, då kan vi fokusera på hur vi ska visa dem vägen.

Barbie som redskap för att räkna

En lektion med sjätteklassare handlade om skala och efter att ha undersökt ämnet utifrån leksaksbilar gick eleverna över till att mäta en barbiedocka.  Eleverna kom fram till skala 1:6 och de fortsatte med att föra tabell på en vuxen kvinnas fotlängd, armlängd och midjemått om hon vore en barbiedocka.

– Resultaten förvånade och diskussion kom att handla om såväl etik kring barbiedockans existens som begreppen  kongruens och likformighet, berättar Åsa. Vi kunde enas om att den vuxna kvinnan och barbiedockan inte är likformiga men våra leksaksbilar är det.

Mer om projektet

I Kungsbacka Söders matematikprojekt ingår fyra högstadieskolor, Åsaskolan, Smedingeskolan, Åsa Gårdsskolan och Frillesåsskolan. Cirka 25 matematiklärare omfattas. Projektet startade i augusti 2016 och pågår hela 2017.

Kontakta gärna

Marie Nehmed Gustafsson
marie.nemhed-gustafsson@kungsbacka.se

Åsa Öhrnell
asa.ohrnell@kungsbacka.se

Källa: Kungsbacka kommuns hemsida

pagefiles-31167-asa-och-marie-600pagefiles-31167-leksaker-600

Lämna ett svar