Vision

Vision

Åsaskolans vision

På Åsaskolan har vi ett positivt, tryggt och tillåtande klimat. Här uppmuntras alla att föra fram sina åsikter, att prova sina idéer och att ta ansvar för sitt livslånga lärande. För att lära och komma vidare låter vi eleverna prova och prova igen så att de får möjlighet att lyckas.

Inspirerande undervisning och lärande på Åsaskolan
I undervisningen på Åsaskolan möter vi eleverna där de befinner sig i sitt lärande. Eleverna får arbeta både praktiskt, teoretiskt, enskilt och i grupp. Undervisningen är varierande, inspirerande, lustfylld och individualiserad. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den har flera infallsvinklar och inlärningssätt. Eleverna har möjlighet att visa vad de kan på olika sätt.

Klimatet i skolan och på fritidshemmet är lugnt, tryggt, tillåtande och inlyssnande. Alla vågar uttrycka sig och lyssnar på varandra. Pedagogerna planerar undervisningen så att arbetet har en tydlig struktur.
Alla får stimulans att utvecklas vidare och möts med tydliga positiva förväntningar utifrån sina förutsättningar.

Vi har ett positivt förhållningssätt till elevernas idéer
Vi tar tillvara på och uppmuntrar elevernas kreativitet och nyfikenhet genom att vara lyhörda och ha ett positivt förhållningssätt till deras idéer. Vi ser möjligheter istället för hinder. För att kunna förverkliga elevernas idéer samverkar vi ofta med andra delar av samhället, exempelvis åker vi på studiebesök och använder oss av de kontakter in i arbetslivet som föräldrarna har. Detta gör Åsaskolan inspirerande och positiv att lära och arbeta i.

En väl fungerande organisation skapar trygghet
Vi arbetar i en väl fungerande organisation och är indelade i arbetslag F-3, 4-6 och 7-9. I varje arbetslag är eleverna uppdelade i ett antal mindre grupper för att skapa trygghet och en bra miljö att lära i. På så sätt kan vi också på ett tidigt stadium identifiera enskilda elevers behov av hjälp och stöd och fördela resurserna efter de behov som finns.

Alla elever får utvecklas efter sina förmågor
Vi har tydliga rutiner för hur återkoppling i elevärenden ska ske, vem som ansvarar för vad och vilka resurser som ska sättas in. Kommunikationen mellan pedagoger och elevhälsoteamet är snabb och tydlig. Alla elever på Åsaskolan ges därmed möjlighet att utvecklas efter vars och ens bästa förmåga – för att lära, för att lyckas, för att trivas och för att känna sig trygg, sedd och lyssnad på.

Ledningen ger personalen goda förutsättningar
Skolans ledning arbetar efter en tydlig struktur och verkar aktivt för att skapa goda förutsättningar för personalen. Det finns tid och möjlighet för pedagogiska samtal och reflektion i alla led – pedagoger emellan, mellan pedagoger och elever samt mellan pedagoger och ledning. Personalen har även tid till individuell planering, samplanering med kollegor och tid för gemensam bedömning av elevresultat – allt för att skapa den bästa skolan för eleverna, där deras lärande och resultat står i fokus.

Ledningen är delaktig i den vardagliga verksamheten. Detta ger dem möjlighet att få ett tydligt grepp om verksamheten och att ge respons och återkoppling till pedagogerna på ett positivt sätt. Skolan främjar personalens välmående i form av återkommande sociala aktiviteter med inslag av friskvård.

Vår information är alltid uppdaterad
Vi kommunicerar information och idéer med elever och föräldrar via en användarvänlig digital plattform. Skolans hemsida är vårt ansikte utåt. Den är ständigt uppdaterad med aktuell information om vår verksamhet.

Skolledning och Personal

För mer information kontakta:

F-2
Rektor Maria Franzén
E-post: maria.franzen@kungsbacka.se
Telefon: 0300-836806

3-5
Rektor Fredrik Andreasson
E-post: fredrik.andreasson@kungsbacka.se
Telefon: 0300-836813

6-9
Rektor Ulrika Jansson
E-post: ulrika.jansson@kungsbacka.se
Telefon: 0300-836804

 

Lämna ett svar