Klasskassa

Klasskassa

Klasskassa på Åsaskolan
10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. 11 § Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
Enligt skollagen ska utbildningen i grundskolan vara avgiftsfri. Ibland får dock grundskolan ta ut enstaka avgifter. Dessa får endast medföra obetydliga kostnader för eleverna.
Skolinspektionen har bedömt att en avgift om 100 kr för en studieresa eller aktiviteter kopplade till idrott och hälsa kan accepteras. Dock ska denna avgift alltid vara frivillig att betala och det får inte påverka elevens möjlighet att delta i aktiviteten/resan om man inte har betalat avgiften.
I vissa klasser förekommer det att föräldrar engagerar sig och på olika sätt samlar in pengar eller via försäljning på olika sätt samlar in medel till en klasskassa. Det går bra och skolan ser positivt på att föräldrar engagerar sig för att skapa en extra guldkant på utbildningen. Dock kan föräldrar aldrig tvinga elever eller andra föräldrar till att medverka i sådan insamling/försäljning. Man kan heller inte utesluta elever i klassen från de gemensamma resorna/aktiviteterna på grund av att de inte medverkat i insamling/försäljning.

Om föräldrarna i en klass beslutar att upprätta en klasskassa har föräldrarna ansvar för kontot där pengarna sätts in. I och med att inte pedagogerna har ansvar för klasskassan kan deras tid istället användas till att planera god undervisning för eleverna.
Alla familjer lever under olika villkor och har olika förutsättningar. Vi kan aldrig sätta oss till doms över att en peng inte lämnas in eller att man som elev/förälder inte ”engagerar sig”. Om aktiviteten sker inom klassens ram har alla elever lika stor rätt till medverkan.

Därför rekommenderar vi på Åsaskolan att man som ansvarig för klassens klasskassa använder följande riktlinjer:
Samla in eventuella pengar (max 100 kr/läsår och elev) i ett onamnat kuvert. Understryk vid eventuella försäljningsaktiviteter att medverkan är frivillig. Beslut om ledighet i samband med klassresa beviljas utifrån en samlad bedömning av elevens studiesituation. Klassresa bör i första hand genomföras utanför ordinarie undervisningstid.
Rektorer på Åsaskolan