Värdegrund

Värdegrund

Värdegrund i vardagen

Arbetet med värdegrunden kan inte skiljas från undervisningen. Det ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs i skolan. I klassrum, på skolgården, den fria leken, matsituation och många många fler tillfällen under en vanlig skoldag. Barn och elevers individuella rättigheter ska främjas samtidigt som deras demokratiska kompetenser utvecklas i samspel med andra.

hjelpsam

Ett framgångsrikt värdegrundsarbete sker som en integrerad del i helheten. För att nå dit behöver man arbeta systematisk. Personalen på Åsaskolan lägger tillsammans upp arbetet utifrån vår skolans egna förutsättningar och behov genom att varje i januari utvärdera hur behoven ser ut och lägga en plan för det fortsatta arbetet på skolan.

Läsåret 16/17 kommer skolan att jobba extra mycket med värdegrundsfrågor som är kopplade till etnisk härkomst. Åsaskolan kommer använda sig av Mary Juusela som är en mycket uppskattad och inspirerande föreläsare. Mary har arbetet fram en metod som heter lika olika metoden. För att läsa mer klicka på länken.

http://likaolikametoden.se/index.html

______________________________________________________________

De grundläggande värden skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar

  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • människolivets okränkbarhet
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011)

björk 2

Lämna ett svar